4 Eylül 2019 tarihli 30878 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonuna Ait Kararlar” yayımlanmıştır. Değişikliğe istinaden özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar bilgi notu şeklinde aşağıda sıralanmıştır. Yürürlük tarihi 11 Eylül 2019’dur. Eczacılarımızın bu tarihten itibaren reçete karşılarken dikkat etmesi olası kesintilerin önüne geçilebilmesi açısından önem arz etmektedir. Gereği bilgilerinize sunulur..

1.   Renkli reçetelerin(kırmızı ,yeşil,mor,turuncu) RRS sisteminden manuel yazılması durumunda Kurumun resmi internet sitesinde, MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle (belirtilen sürelerde) elektronik reçetelerindüzenlenemediği duyurusuna istinaden Kurumca karşılanır

2.   Yatan hastalara düzenlenen e reçetelerde ‘Eczanemizde yoktur’ibaresi bulunma şartı kaldırılmıştır.

3.   Tenofovir Alafenamid Fumarat (Vemlidy) tedavisi için önşartlardan biri olan ‘kemik mineral dansitesini etkileyen ilaç kullanımı’SUT’dan çıkartılmıştır.

4.   Bupropiyon(Wellbutrin), Vortioksetin(Brintellix) ve Agomelatin(Voldoxan) için Major Depresif bozukluk kaldırılmış, Orta ağır Depresif bozukluk eklenmiştir. Ayrıca nöroloji reçete/raporu kaldırılıp sadecepsikiyatri reçete/rapor edebilecektir.

5.   Klozapin (Clonex,Leponex), Olanzapin(Zyprexa vs),Risperidon(Risperdal vs), Amisülpirid(Solian tb), Ketiapin(Seroquel vs),Ziprosidon(Zeldox), Aripiprazol(Abilify), Zotepine, Sertindol(Serdolect),Paliperidon(Xeplion) içeren ürünleri nöroloji reçete/rapor edemiyor. Sadece psikiyatrireçete/rapor edebilecektir.

6.   Dabigatran(Pradaxa), Rivaroksaban(Xarelto), Edoksaban(Lixiana)ve Apiksaban(Eliquis) kombine kullanılması halinde bedelleri karşılanmaz’ifadesi eklenmiştir.

7.   Stronsiyum ranelat(Protelos) (kombinasyonları dahil),Raloksifen(Evista) ve Denosumab(Prolia) etkin maddeli ilaçların raporunu Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı da düzenleyebilecektir.

8.   Pregabalin ve Gabapentin etkin maddeli ilaçlar Nöropatik Ağrı veKronik Kas İskelet Ağrısı/Fibriomyalji teşhislerinde sadece 3. Basamak sağlık kuruluşlarından çıkartılan Sağlık Kurulu raporuna istinaden ve rapor çıkartabilecek uzman hekimler tarafından reçete edilmesi durumunda karşılanması mümkün hale getirilmiştir.

9.   Nöropatik Ağrı’da rapor ve rapora istinaden reçete edebilecek branşlar;

Nöroloji, Beyin Cerrahisi,Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, algoloji, Deri ve Zührevi Hastalıkları,Romatoloji, Ortopedi ve Tavmatoloji, Geriatri veya Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

10. Kronik Kas İskelet Ağrısı/Fibriomyalji’de rapor ve rapora istinaden reçete edebilecek branşlar:

Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Algoloji Uzmanı

11. Nöropatik Ağrıda Kapsaisin (Capciderm Krem) geri ödeme kapsamına alınmıştır.

12. Epilepside rapor ve rapora istinaden reçete edebilecek branşlar:

Pregabalin etkin maddeli ilaçların mono veya sabit doz kombinasyonlarının 3. Basamak sağlık kurumlarında düzenlenen en az 1 Nöroloji Uzman Hekiminin yer aldığı 1 yıl süreli SKR’na istinaden nöroloji uzman hekimlerince reçete edilmesinde ödenir’ maddesi eklenmiştir.

13. Pimekrolimus(Elidel) ve Takrolimus (Tacrolin vs) (topikalformları) kullanım ilkeleri ;

-      2 Kutuya kadar tüm hekimler reçete edebilecek (Uygun endikasyonda)

-      2 Kutu üzerinde Dermatoloji Uzman hekimince raporsuz da reçete edebilecek.

-      10 kutuya kadar alımlarda Dermatoloji Uzman hekim raporuna kadar tüm hekimler reçete edebilecek

-      10 kutudan fazla ödenebilmesi için Dermatoloji Uzman hekimi raporuna istinaden dermatoloji reçetesi gerekecek.

14. Enteral beslenme ürünlerinde erişkinler için malnutrisyon tanımına aşağıdaki ibare eklenmiştir.

(Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli kilo kaybı olarak değerlendirilir.)

15. Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkelerinde raporda en az birerişkin/çocuk endokrin ve metabolizma uzmanı bulunmak kaydı ile ;gastroenteroloji veya nöroloji veya nefroloji uzman hekimlerince düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.

16. Evorimus (Afinitor) için meme kanserinde geri ödenmesi mümkün hale getirilmiştir.

17. KML tedavisi için bosutinib (Bosulif) geri ödeme kapsamına alınmıştır.

18. Psöriazis tedavisi için biyolojik ajanlardan iksekizumab( Copellor)geri ödeme kapsamına alınmıştır.

19. Juvenil Romatoid artritli hastaların 18 yaşından sonra tedavilerinin devamında erişkin RA geçiş aşamasında ACR pediatrik cevabı alınan hastalarda DAS 28 koşulu aranmadan Anti-TNF kullanılması mümkün hale getirildi.18 yaşından sonra hastalığın alevlenmesi durumunda erişkin RA koşulları ve DAS28 skoru esas alınır.

20. Pulmoner HT da riociguat( adempas) ile sildenafil (revatio),tadalafil (departon) kombine kullanımı kurumca karşılanmayacaktır.

21. Pulmoner HT da seleksipag (Uptravi) geri ödeme kapsamına alınmıştır.

22.  Deferasiroks(Exjade) için
dağılabilir tb formları 2 yaş ve üzeri,
tablet formları 5 yaş üzeri
organ hasarı veya riski olan hastalarda hematoloji uzman hekiminin bulunduğuskr ile karşılanabilir.
Tedavi altında iken karaciğer demir konsantrasyonu <3mg/g kuru ağırlık veya serum ferritin <300 mikrogram/L olduğunda tedavi sonlandırılır.


4 EYLÜL 2019 TARİHİNDE YAYIMLANAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ KAPSAMINDA KOAH'TA VE ASTIMDA KULLANILAN İLAÇLAR İÇİN OLUŞTURULAN TABLO AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.. DİKKATLERİNİZE SUNULUR..

Tablo astım incelemek için tıklayınız.........

Tablo koah  incelemek için tıklayınız.........